Game ABC For Kisd

Game ABC For Kisd

Game ABC For Kisd

Game ABC For Kisd là trò ch?i gi?i trí mang tính giáo d?c, giúp bé h?c ti?ng anh m?t cách ??n gi?n mà vô cùng hi?u qu?. Trò ch?i ???c thi?t k? trên tiêu chí giúp bé h?c, ghi nh? t? v?ng t?t h?n, cùng v?i ?ó là 

Trò ch?i g?m các màn:

Màn 1: Giúp bé h?c cách vi?t các ch? cái

Màn 2: Giúp bé nh? t? v?ng

Màn 3: Trò ch?i nhanh m?t nhanh tay

Màn 4: Giúp bé ghi nh? b?ng ch? cái in hoa và in th??ng

Màn 5: Trò ch?i giúp bé rèn luy?n kh? n?ng ghi nh?

Get Start